Privacybeleid

Dit privacybeleid verklaart hoe uw persoonsgegevens in verband met ICESCAN zijn verkregen, worden gebruikt en doorgegeven. Tevens wordt in dit privacybeleid informatie gegeven over de gegevens en privacy bij het gebruik van ICESCAN® en ook waar om uw persoonsgegevens wordt gevraagd. U krijgt hierbij de gelegenheid om de specifieke informatie door te lezen voordat de functies van ICESCAN worden ingeschakeld. U kunt de instellingen van het ICESCAN-product ook nalezen op https://www.icescan.nl/

1. Persoonsgegevens ICESCAN

Privacy is een grondrecht. Privacy betreft al uw gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, of die door ICESCAN aan die persoon zijn gekoppeld, als ‘persoonsgegevens’, waar ter wereld die persoon ook woont. Dit betekent dat gegevens die rechtstreeks te identificeren persoonsgegevens zijn maar ook gegevens die u niet rechtstreeks identificeren, maar die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om te identificeren.

2. Niet-persoonsgegevens

In dit Privacybeleid kunt u lezen hoe ICESCAN omgaat met persoonsgegevens, ongeacht of u interacties aangaat via onze website of persoonlijk. ICESCAN kan in haar services ook links gebruiken naar derden, of van derden beschikbaar te stellen.

Dit Privacybeleid geldt niet voor de wijze waarop derden persoonsgegevens definiëren of gebruiken. U dient dan het privacybeleid van deze derde-partijen door te nemen, zodat u precies weet wat die rechten op privacy inhouden voordat u interacties met derden aangaat.

3. Recht op privacy bij ICESCAN

ICESCAN biedt u te allen tijd de (online) mogelijkheid om uw persoonsgegevens te kennen, in te zien, te corrigeren, door te geven, de privacy verwerking te beperken en deze te vernietigen. ICESCAN verleent aan al haar klanten dit recht. Indien u wenst om dit recht op privacy uit te oefenen, heeft u het recht om niet op grond daarvan te worden gediscrimineerd of mindere service van ICESCAN te ontvangen. Wanneer u om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gevraagd door ICESCAN, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt uw recht op privacy uitoefenen en uw keuzes kenbaar maken, inclusief wanneer een externe serviceprovider namens ICESCAN optreedt, door de pagina ‘Privacy’ van ICESCAN te bezoeken op https://www.icescan.nl/privacy/ of een e-mail met uw verzoek te sturen aan info@icescan.nl

Wanneer u een kopie wilt aanvragen van persoonsgegevens die niet beschikbaar zijn op https://www.icescan.nl/privacy/ kunt u een e-mail met uw verzoek sturen aan info@icescan.nl, ten behoeve van:

­ Persoonsgegevens die ICESCAN van u verzamelt

­ Persoonsgegevens die ICESCAN uit andere bronnen ontvangt

­ Gebruik van persoonsgegevens door ICESCAN

­ Doorgifte van persoonsgegevens door ICESCAN

­ De bescherming van persoonsgegevens bij ICESCAN

­ Cookies en andere technologieën

­ Internationale doorgifte van persoonsgegevens

­ De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

4. Vragen over privacy

Er kunnen zich situaties voordoen waarin ICESCAN niet aan uw verzoek kan voldoen, indien:

­ u transactiegegevens wilt laten vernietigen terwijl ICESCAN wettelijk verplicht is om die transactie in haar administratie te bewaren;

­ het inwilligen ervan ons gerechtvaardigd gebruik van gegevens ter bestrijding van fraude en voor beveiligingsdoeleinden in de weg staat;

­ u een account wilt laten verwijderen dat om veiligheidsredenen wordt onderzocht;

­ de privacy van anderen daardoor in gevaar komt of als het verzoek frivool, kwetsend of hinderlijk is;

­ de uitvoering van uw verzoek praktisch ondoenlijk is.

5. Persoonsgegevens die ICESCAN verzamelt

ICESCAN streeft ernaar om alleen de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn. Beschrijvingen op welke manier ICESCAN omgaat met persoonsgegevens voor bepaalde afzonderlijke services, vindt u op https://icescan.nl/services/ en hoe u:

a) een product (of onderdeel) koopt en/of activeert

b) verbinding maakt met ICESCAN/ services

c) contact met ICESCAN opneemt (al dan niet via social media)

d) deelneemt aan een online enquête of op andere wijze interactie heeft met ICESCAN

ICESCAN verzamelt diverse gegevens, waaronder:

­ Uw e-mailadres;

­ Betaalgegevens, uw factuuradres en betaalmethode, bankgegevens en gegevens over betaalkaarten;

­ Fraudepreventiegegeven om fraude op te sporen en te bestrijden;

­ Overige gegevens zoals de inhoud van de communicatie met ICESCAN, inclusief contact met de https://www.icescan.nl/services/ en contact via social media.

U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Indien u ervoor kiest om dit niet te doen, bent u in sommige gevallen niet gelieerd tot onze diensten en kunnen wij niet reageren op eventuele verzoeken van u.

Persoonsgegevens via ICESCAN uit andere bronnen:

ICESCAN ontvangt mogelijk persoonsgegevens over u van andere personen, van bedrijven of van derden die handelen op uw aanwijzing, van samenwerkpartners of die ons bijstaan op het gebied van beveiliging en preventie

ICESCAN verzamelt mogelijk gegevens over u die afkomstig zijn van andere personen, bijvoorbeeld wanneer iemand jou een ICESCAN cadeau schenkt, u uitnodigt om deel te nemen aan een voorziening of forum van ICESCAN, of gegevens deelt.

6. Verwerven gegevensverzamelingen

De gegevens die u in uw ICESCAN verstrekt, kunnen worden geverifieerd bij derden om redenen van beveiliging en ter voorkoming van fraude. Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden maken wij gebruik van gegevensverzamelingen die gegevens bevatten die zouden kunnen worden gekoppeld aan een te identificeren persoon. Als wij dergelijke gegevensverzamelingen verwerven, doen wij dit in overeenstemming met de wetgeving in het rechtsgebied waarin de gegevensverzameling wordt gehost. Als wij dergelijke gegevensverzamelingen gebruiken voor onderzoeken, ontwikkelingsdoeleinden, stellen wij geen pogingen in het werk om personen die daarin voorkomen, opnieuw te identificeren.

7. Gebruik van persoonsgegevens

ICESCAN gebruikt uw e-mailadres om services aan te bieden, om met u te communiceren, om redenen van beveiliging en om te voldoen aan de wet. Afhankelijk van de omstandigheden kan ICESCAN dit alleen doen met uw toestemming of als de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren of uw vitale belangen of die van anderen te beschermen, of omdat dit wettelijk verplicht is. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang of dat van anderen te behartigen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met uw belangen, rechten en verwachtingen. Meer informatie is beschikbaar https://www.icescan.nl/product/

8. Services aanbieden

ICESCAN verzamelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze services te kunnen aanbieden (e-mailadres). Hiertoe kunnen ook persoonsgegevens behoren die zijn verzameld om services te verbeteren als ook gegevens voor interne doeleinden zoals testen, gegevensanalyse of gegevens voor probleemoplossing.

9. Communicatie

ICESCAN kan contact met u opnemen over het gebruik van uw ICESCAN of om relevante informatie te geven, of om informatie of feedback te vragen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen als ook over wijzigingen van services voorwaarden en beleid. Deze informatie is belangrijk voor uw interactie met ICESCAN, u kunt zich niet afmelden voor de ontvangst van deze mededelingen.

10. Personaliseren van persoonsgegevens

Indien u uw communicatie services wenst te personaliseren wanneer dergelijke opties beschikbaar zijn, zal uw ICESCAN de informatie gebruiken en verzamelen zodat die gepersonaliseerde services of communicatie zullen werken.

11. Wettelijke plicht

ICESCAN maakt geen gebruik van algoritmen of profilering om beslissingen te nemen die voor u aanzienlijke gevolgen hebben zonder de mogelijkheid tot menselijke evaluatie. Ook zal ICESCAN geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens gebruiken of openbaar maken voor doeleinden waarvoor een gebruiker een recht zou moeten uitoefenen om de verwerking te beperken.

12. Bewaren persoonsgegevens

ICESCAN bewaart persoonsgegevens (e-mailadres) niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid of zo lang als wettelijk verplicht is. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid en de privacy bepalingen die gelden voor specifieke services. Bij het bepalen van de bewaartermijn kijken we eerst zorgvuldig of het wel nodig is om de verzamelde persoonsgegevens te bewaren. In dat geval proberen we de persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren als de wet toelaat.

13. Doorgifte van persoonsgegevens

ICESCAN kan persoonsgegevens doorgeven aan serviceproviders die namens ons optreden, ontwikkelaars en uitgevers of aan anderen op uw aanwijzing. ICESCAN geeft geen persoonsgegevens door aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

14. Serviceproviders

ICESCAN kan derden inschakelen om op te treden als serviceprovider en bepaalde taken namens ons uit te voeren, zoals het verwerken of opslaan van gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, in verband met gebruik van onze services en het leveren aan klanten. Serviceproviders via ICESCAN zijn verplicht persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en instructies.

15. Partners

Soms kan ICESCAN samenwerken met derden om services te leveren. ICESCAN eist van haar partners dat ze uw persoonsgegevens beschermen.

16. Overige

Op uw aanwijzing of met uw toestemming kan ICESCAN persoonsgegevens doorgeven aan anderen om uw account te activeren. Het is mogelijk dat wij uw gegevens vrijgeven indien dit nodig of gepast is in het kader van de veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang. Als daar een juridische grondslag voor is, kunnen we gegevens vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen, of in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop. ICESCAN verkoopt uw persoonsgegevens niet.

17. Bescherming van persoonsgegevens bij ICESCAN

ICESCAN maakt gebruik van administratieve, technische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van uw persoonsgegevens, de verwerking en risico’s.

18. Cookies en technologieën

Websites, online services, interactieve toepassingen en advertenties van ICESCAN kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën. Met deze technologieën wordt meer inzicht in het gedrag van gebruikers verkregen, ondermeer voor beveiligingsdoeleinden en fraudevoorkoming, te weten:

­ Communicatiecookies, gebruikt om netwerkverkeer mogelijk te maken van en naar de systemen van ICESCAN en ten behoeve van het opsporen van fouten.

­ Strikt noodzakelijke cookies, ingesteld om een specifieke voorziening, eigenschap of service mogelijk te maken of waarom u vraagt, zoals taal of transacties te controleren en te verifiëren.

­ Overige cookies om inzicht te verkrijgen in de interacties van bezoekers van onze website en online services en de effectiviteit ervan. ICESCAN gebruikt deze cookies om uw keuzes te onthouden om zodoende informatie op maat kunnen bieden. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies wilt uitschakelen kiest u in uw browser ‘Blokkeer alle cookies’ in de privacy instellingen. Wanneer u alle cookies uitschakelt, zijn bepaalde voorzieningen op de website van ICESCAN mogelijk niet beschikbaar. In e-mailberichten die ICESCAN verstuurt, wordt soms een doorklik-URL naar materiaal op de website van ICESCAN geplaatst. Een klik op die URL zorgt ervoor dat u via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website wordt geleid. In het algemeen behandelt ICESCAN de gegevens die met cookies en soortgelijke technologieën worden verzameld, als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonsgegevens volgens de lokale wetgeving, worden deze aanduidingen ook als persoonsgegevens behandeld in die regio’s. Bovendien combineert ICESCAN soms niet-persoonlijke gegevens die met deze technologieën zijn verzameld, met andere persoonsgegevens waarover ICESCAN beschikt. Wanneer gegevens op die manier worden gecombineerd, behandelen we de gecombineerde gegevens binnen het kader van dit Privacybeleid als persoonsgegevens.

19. Internationale doorgifte

ICESCAN services verbinden u met de hele wereld. Om dat mogelijk te maken, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan of geraadpleegd worden door entiteiten over de hele wereld, om verwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals beschreven in dit Privacybeleid, in verband met het gebruik van ICESCAN en services. ICESCAN houdt zich aan de wetten op het gebied van de internationale doorgifte van persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn, waar ook ter wereld.

20. Vragen over privacy

Wanneer u vragen heeft over het Privacybeleid van ICESCAN of de uitvoering ervan, inclusief wanneer een extern bedrijf namens ICESCAN optreedt of als u contact wilt opnemen, kunt u ons bereiken via https://www.icescan.nl/contact/ of op het telefoonnummer van ICESCAN +31 65367342, ook over het indienen van een klacht over privacy. ICESCAN neemt vragen over privacy heel serieus. In de meeste gevallen krijgen de direct betrokkenen binnen tien dagen een reactie, of u krijgt een bericht dat er meer tijd nodig is om te reageren. Zodra blijkt dat het verwerken van privacy kwesties voor verbetering vatbaar is, zullen wij er alles aan doen om een dergelijke verbetering te realiseren. Als dit Privacybeleid ingrijpend wordt gewijzigd, plaatsen wij ten minste één week voor die tijd een kennisgeving daarvan op deze website.