Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u – gebruikers inbegrepen – en ICESCAN®. [1] De contractuele overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met deze Algemene voorwaarden die zijn aangeboden door de gebruiker (ICESCAN) en tevens digitaal worden aangeboden op de website https://www.ICESCAN.nl waar u dit kunt downloaden en opslaan op uw computer of smartphone. U aanvaardt de contractuele overeenkomst in zijn geheel inclusief de toepassing van de Algemene voorwaarden op het gebruik van de (diensten van) ICESCAN.

1. Inleiding

1.1. Definitie van ICESCAN: een ICESCAN® product kan door elke moderne smartphone worden gescand. Houdt hiervoor de smartphone nabij de armband om contact te maken met de NFC-chip. De noodgegevens worden dan weergegeven op de smartphone. Deze gegevens kunt u eenvoudig zelf aanpassen.

1.2. Herroepingsrecht: Indien u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, kunt u dat binnen 14 dagen vanaf het moment dat deze aan u is bevestigd doen zonder opgaaf van reden. U kunt uw bestelling annuleren door ons daarvan op de hoogte te stellen. Om uw bestelling tijdig te annuleren, moet u uw annuleringsbericht versturen voordat de periode van 14 dagen is verlopen, per e-mail. U ontvangt het aankoopbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsverzoek retour. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt voor de betaaltransactie en u bent geen kosten verschuldigd voor deze terugbetaling.

1.3. ICESCAN is niet verantwoordelijk voor enig verlies voortvloeiend uit het onbevoegd gebruik van uw gebruikersaccount, die aangemaakt is via het ICESCAN-product. Als u vermoedt dat onbevoegd gebruik is gemaakt van uw account verzoeken wij u met ICESCAN contact op te nemen.

2. ICESCAN diensten

2.1. Onze diensten worden aan u beschikbaar gesteld voor gebruik in uw land of verblijfplaats, overal waar internet is. Om gebruik te kunnen maken van de ICESCAN moet in dat geval u of een derde beschikken over een mobiele telefoon (smartphone) en een internetverbinding. Het functioneren van de ICESCAN kan afhankelijk zijn van deze factoren. Het uploaden van gegevens gebeurt via de laptop/computer of via de telefoon. Het uitlezen van de informatie via ICESCAN kan alleen via een telefoon met internetverbinding.

2.2. Via de ICESCAN kunt u gratis een melding doen laten plaatsvinden. Elke melding vormt een elektronische datatransport tussen u en ICESCAN en/of tussen u en de persoon die van onze diensten gebruik maakt (derden). U kunt uw ICESCAN beheren via https://www.ICESCAN/services/

3. Privacy

ICESCAN zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik. Op uw gebruik van ICESCAN is het privacybeleid van ICESCAN van toepassing, dat u kunt vinden op https://www.ICESCAN.nl/privacy/

4. Gebruikersregels

4.1. Bij het gebruik van de diensten van ICESCAN moet u de gebruiksaanwijzing en deze voorwaarden in acht nemen. Enig ander gebruik van de diensten vormt een materiële schending van deze overeenkomst.

4.2. U mag de diensten uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Toegang tot de diensten mag uitsluitend worden verkregen met gebruikmaking van ICESCAN software; het is niet toegestaan deze aan te passen.

5. Wijzing voorwaarden

5.1. ICESCAN is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van ICESCAN, hetgeen noodzakelijk kan zijn indien ICESCAN bijvoorbeeld een nieuwe dienst toevoegt of indien de toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd.

5.2. Alle wijzigingen en aanvullingen worden via de website medegedeeld, gaan onmiddellijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze overeenkomst. U gaat akkoord met de wijzigingen, anderszins is ICESCAN gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per datum wijzigingen en is het mogelijk dat u in de toekomst geen gebruik meer kunt maken van de ICESCAN waarop deze overeenkomst van toepassing is.

6. Apparaten van derden

Het is mogelijk dat u de ICESCAN niet kunt gebruiken wanneer u gegevens wilt uitlezen via een apparaat dat niet compatibel is.

7. Gebruik van informatie

7.1. Behoudens bij wet verboden, verleent u ICESCAN hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusief gebruik van de informatie die u aanlevert in het kader van het gebruik van de ICESCAN en daarmee verband houdende marketingactiviteiten, alsmede gebruik voor interne doeleinden van ICESCAN. ICESCAN mag die informatie controleren of verwijderen.

7.2. Richtlijnen voor aanlevering van informatie. Het is niet toegestaan de ICESCAN te gebruiken om:

­ informatie te posten waarvoor u geen toestemming, recht of gebruikslicentie heeft of dat een inbreuk vormt op de rechten van derde(n);

­ persoonlijke, privé, of vertrouwelijke informatie van anderen te plaatsen;

­ persoonlijke informatie te vragen aan een minderjarige;

­ uzelf voor te doen als een ander of een valse voorstelling te geven van uw relatie met een andere persoon of entiteit;

­ een oneerlijke, beledigende, schadelijke, misleidende of te kwader trouw gegeven beoordeling of recensie te plaatsen;

­ andere onwettige, frauduleuze of manipulatieve activiteiten te plannen of daaraan deel te nemen.

8. Toestemming voor gebruik van gegevens

8.1. ICESCAN kan niet-versleutelde technische gegevens verzamelen en gebruiken. Voor u als gebruiker van een ICESCAN-product is dat beperkt tot het door u gebruikte e-mailadres om over technische informatie of om over productondersteuning en andere diensten te communiceren.

8.2. U verklaart de externe diensten niet te zullen gebruiken op een wijze die intimiderend, bedreigend, agressief of lasterlijk is voor een andere partij en dat de ICESCAN niet verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik. Het is mogelijk dat ICESCAN diensten niet in alle talen of in uw land van herkomst worden aangeboden en niet geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie.

9. Aansprakelijkheid

9.1. ICESCAN zal bij de levering van de dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. ICESCAN doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de diensten en geeft in geen geval garantie die verder gaat dan de wettelijke garantie.

9.2. ICESCAN zal bij de levering van de diensten die worden verricht de redelijke zorg en vakmanschap betrachten. ICESCAN doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de externe diensten en garandeert met name niet dat:

i. gebruik van de externe diensten niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn;

ii. externe diensten vrij zullen zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging: ICESCAN wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af.

9.3. ICESCAN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen van derden die deel uitmaken van de diensten.

9.4. ICESCAN, diens bestuurders, functionarissen, werknemers, of daaraan gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade wanneer:

i. er geen sprake is van schending van haar wettelijke zorgplicht jegens gebruikers;

ii. dat verlies of schade het gevolg is van een schending van deze overeenkomst;

iii. dat verlies of schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van ICESCAN.

iv. verlies of schade het gevolg is van een besluit van ICESCAN om informatie of content te verwijderen of u de toegang ertoe te ontzeggen, of uw toegang tot de dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregelen te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van ICESCAN’s conclusie dat zich een schending van deze overeenkomst heeft voorgedaan.

9.5. Wanneer u deze overeenkomst schendt, zult u jegens ICESCAN, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van ICESCAN in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze overeenkomst heeft voorgedaan.

10. Intellectuele eigendom

10.1. U erkent en aanvaardt dat informatie die wordt gebruikt om de diensten van ICESCAN uit te voeren, beschermde informatie is die eigendom is van ICESCAN, die worden beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetgeving.

10.2. U verbindt zich dergelijke beschermde informatie en materialen uitsluitend te gebruiken in combinatie met de diensten en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.

10.3. Het is niet toegestaan de diensten, of enig deel ervan, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te reproduceren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst. Geen enkel deel van de ICESCAN mag worden overgedragen of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst.

10.4. U stemt ermee in de diensten of inhoud op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te delen of te distribueren en u zult de diensten niet exploiteren op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan.

10.5. De naam ICESCAN, het ICESCAN logo en ICESCAN modellen, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de diensten zijn van ICESCAN zijn beschermd. U verkrijgt geen recht of licentie met betrekking tot het merk van ICESCAN.

11. Beëindiging

11.1. ICESCAN is te allen tijde gerechtigd de diensten al dan niet met voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen om technische of operationele redenen; ICESCAN is niet aansprakelijk jegens u of derde(n) wanneer zij dergelijke rechten uitoefent. Via de website stelt ICESCAN voorafgaande van elke wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst de gebruikers in kennis. Beëindiging van de dienst tast de ICESCAN niet aan, maar u zult wellicht niet langer de dienst optimaal kunnen gebruiken.

11.2. Voor zover u een erkende openbare onderwijsinstelling of overheidsinstantie bent en deze overeenkomst op grond van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing is of niet jegens u afdwingbaar is, bijvoorbeeld met betrekking tot schadeloosstelling, dan wordt het betreffende gedeelte geacht ongeldig casu quo niet afdwingbaar te zijn en in plaats daarvan uitgelegd op een wijze die de bedoeling van de bepalingen van het toepasselijke recht het dichtst mogelijk benaderen.

12. Toepasselijk recht

12.1. Behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders bepaald of voor zover vereist door toepasselijk recht, is op deze overeenkomst en de betrekking tussen u en ICESCAN, alsmede op alle via de ICESCAN uitgevoerde transacties, Nederlands recht toepassing met uitsluiting van de daarin opgenomen bepalingen inzake rechtsconflicten.

12.2. U en ICESCAN gaan ermee akkoord dat uitsluitend de Nederlandse rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen, met uitsluiting van de bepalingen inzake rechtsconflicten en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechtbank.

12.3. Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland, is het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats heeft.

12.4. Op internationale overeenkomsten is geheel afdeling 6.5.3. BW niet van toepassing.

12.5. De toepasselijkheid van de bepalingen van de wet bekend als het VN-verdrag inzake de internationale verkoop van goederen op deze overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Overige bepalingen

13.1. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ICESCAN en is van toepassing op uw gebruik van de diensten en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten over hetzelfde onderwerp tussen u en ICESCAN.

13.2. Wanneer u een transactie uitvoert of gebruik maakt van gelieerde diensten, content of software van derden, kunnen aanvullende voorwaarden voor u gelden.

13.3. Indien enig deel van deze overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dient dat deel zodanig te worden uitgelegd – in overeenstemming met het toepasselijke recht – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer ICESCAN een recht of bepaling in deze overeenkomst niet handhaaft, betekent dat niet dat ICESCAN daarvan of van andere bepalingen afstand doet.

13.4. ICESCAN is niet verantwoordelijk voor niet nakoming van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten haar macht.

13.5. Op uw gebruik van de ICESCAN kan daarnaast andere wetgeving van toepassing zijn.

13.6. Het risico op verlies van op elektronische wijze geleverde transacties gaat over op de afnemer op het moment van elektronische verzending aan de ontvanger.

13.7. Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van ICESCAN is bevoegd deze overeenkomst te wijzigen.

13.8. ICESCAN kan in verband met de diensten kennisgevingen aan u doen door het zenden van een e-mail naar uw e-mailadres, of door het plaatsen van een kennisgeving op de website. Kennisgevingen treden met onmiddellijke ingang in werking. ICESCAN kan daarnaast per e-mail contact met u opnemen om u nadere informatie over de diensten te verstrekken.

13.9. U verleent ICESCAN hierbij het recht alle stappen te nemen waarvan ICESCAN meent dat zij redelijkerwijs nodig of passend zijn om naleving van enig deel van deze overeenkomst te verifiëren of af te dwingen.

13.10. U aanvaardt dat ICESCAN het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, gegevens en/of informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen en/of derden, als ICESCAN meent dat dit redelijkerwijs nodig of passend is om naleving van enig deel van deze overeenkomst te verifiëren of af te dwingen (inclusief maar niet beperkt tot het recht van ICESCAN om mee te werken aan juridische procedures in verband met uw gebruik van de diensten en/of content en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de diensten en/of content onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van die derde).

14. Klantenservice

Als u vragen hebt over de ICESCAN, gaat u naar https://ICESCAN.nl waar u per telefoon of per e-mail contact met ons kunt opnemen.


[1] ICESCAN® is eigendom van BYA Management B.V., Kamer van Koophandel nummer 64675114, Nederland /AV 04-2023.